Szkolenia

Stopa bezrobocia na koniec miesiąca - Luty 2017 r.; Polska - 8,5%; woj. podkarpackie - 11,8%; powiat łańcucki - 14,9%

INFORMACJA O SZKOLENIACH

Szkolenie to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia bezrobotnych, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

• braku kwalifikacji zawodowych,

• konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,

• utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,

• braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.


Szkolenie finansowane przez starostę odbywa się w formie kursu realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar godzin.


Szkolenia kierowane są do:

• osób zarejestrowanych jako bezrobotne,

• osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy, o których mowa w art. 43 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz pracownicy lub osoby wykonujące inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy.


Przy kierowaniu na szkolenie obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientacje seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.

 

 

FORMY ORGANIZACYJNE SZKOLEŃ:

 

Szkolenia grupowe - realizowane przez powiatowy urząd pracy zgodnie z planem szkoleń zaopiniowanym przez Starostę.

Plan szkoleń opracowany jest na podstawie wyników badań, analiz i prognoz na rynku pracy, częstotliwości występowania ofert oraz zapotrzebowania ze strony pracodawców. Osoba bezrobotna może zgłosić chęć udziału w szkoleniu grupowym lub propozycję udziału w nim może otrzymać bezpośrednio od pracownika urzędu.

 
Szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną - starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.


O sposobie rozpatrzenia wniosku osoba zainteresowana zostaje poinformowana pisemnie w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia. Starosta nie finansuje kosztów szkolenia osobom, które rozpoczęły szkolenie bez skierowania wystawionego przez powiatowy urząd pracy.

 

 

UPRAWNIENIA OSÓB KIEROWANYCH NA SZKOLENIA

 

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez starostę, przysługuje stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie.
W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w w/w artykule.

Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku  dla bezrobotnych, przysługuje prawo wyboru świadczenia.

Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innegorodzajuświadczenie  pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z FP.

Skierowany przez starostę na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia kosztów szkolenia za okres, w którym podjął to zatrudnienie.

Bezrobotnemu, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie inną prace zarobkową lub działalność gospodarczą, przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, do końca szkolenia.

Za dni nieusprawiedliwionej nieobecności na szkoleniu stypendium nie przysługuje.
Bezrobotny zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy w wyniku choroby (zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA).

 Osoba, która bez uzasadnionej przyczyny odmówi udziału w szkoleniu, zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego na okres:

• 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,

• 180 dni w przypadku drugiej odmowy,

• 270 dni w przypadku trzeciej odmowy i każdej kolejnej.

Bezrobotny, który po skierowaniu nie podejmie szkolenia, zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego od następnego dnia po dniu skierowania na wyżej wskazany okres.  

W przypadku przerwania udziału w szkoleniu z własnej winy, bezrobotny zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego od dnia przerwania szkolenia na wyżej wskazany okres.

Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie w formie zwrotu całości lub części poniesionych przez skierowanego kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie.
Starosta finansuje z Funduszu Pracy, w formie zwrotu, koszty zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnego, skierowanego na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową.

 

 Poszukującemu pracy stypendium szkoleniowe nie przysługuje.

W przypadkach zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych skierowanie na szkolenie powinno być poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego powiatowego urzędu pracy predyspozycji do wykonywania zawodu, który osoby te uzyskają w wyniku szkolenia.

W uzasadnionych przypadkach szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne finansowane z Funduszu Pracy.

 
Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 20.04 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.)

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad organizacji i finansowania szkoleń można uzyskać w PUP Łańcut ul. Piłsudskiego 9, pok. nr 16, tel. (0-17) 225 91 39.


© POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁAŃCUIE
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]