Rejestracja, uprawnienia i obowiązki

Stopa bezrobocia na koniec miesiąca - Luty 2017 r.; Polska - 8,5%; woj. podkarpackie - 11,8%; powiat łańcucki - 14,9%

REJESTRACJA, UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI

REJESTRACJA

Osoba rejestrująca się przedkłada pracownikowi PUP dokonującemu rejestracji:

1.    dowód osobisty, a w przypadku braku inny dokument tożsamości oraz poświadczenie o zameldowaniu
2.    dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie potwierdzające wykształcenie, ukończenie kursu, szkolenia (oryginał + kserokopię),
3.    wszystkie świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień (oryginał + kserokopię),
4.    osoby rejestrujące się po wyczerpaniu zasiłku macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego, chorobowego po ustaniu zatrudnienia, powinny przedłożyć zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania w/w zasiłków,
5.    w przypadku osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy z ZUS lub KRUS, należy przedstawić zaświadczenie o okresie jej pobierania oraz orzeczenie lekarza orzecznika o zdolności do podjęcia pracy lub zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy,
6.    w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, należy dostarczyć decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej lub potwierdzenie o jej zawieszeniu, zaświadczenie z ZUS-u o okresie opłacania składek na ubezpieczenie  społeczne oraz zaświadczenie o nadaniu nr REGON, natomiast  w  przypadku  osób  współpracujących zaświadczenie  z  ZUS-u o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne,
7.    osoby rejestrujące się po służbie wojskowej powinny przedstawić książeczkę wojskową (+ kserokopię),
8.    w przypadku osób świadczących usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia należy przedstawić  zaświadczenie potwierdzające okres wykonywania w/w pracy, oraz zaświadczenie z podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z rozbiciem na poszczególne miesiące (+ kserokopię),
9.    w przypadku osób, które pracowały w niepełnym wymiarze czasu pracy, lub na podstawie umowy o pracę nakładczą, oprócz świadectwa pracy należy przedstawić zaświadczenie o zarobkach brutto z rozbiciem na poszczególne miesiące(+ kserokopię),
10.    osoba, która pobierała zasiłek dla opiekuna lub na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłek stały, przedkłada zaświadczenie o okresie jego pobierania lub decyzję o jego wstrzymaniu(+ kserokopię),
11.    osoba, która pobierała, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania przedkłada zaświadczenie o okresie ich pobierania lub decyzję o ich wstrzymaniu (+ kserokopię),
12.    osoba, która sprawowała osobistą opiekę nad dzieckiem, przedkłada zaświadczenie z ZUS,
13.    przypadku osób zwalnianych z zakładów karnych, należy dostarczyć świadectwo zwolnienia z zakładu karnego oraz zaświadczenie o wykonywaniu pracy w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności z podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z rozbiciem na poszczególne miesiące (+ kserokopię),
14.    osoba niepełnosprawna przedkłada orzeczenie stwierdzające stopień niepełnosprawności 
i przeciwwskazania do pracy (+ kserokopię),
15.    nakaz podatkowy lub zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym,
16.    w przypadku osób, które świadczyły usługi na podstawie umowy uaktywniającej, należy przedłożyć w/w umowę wraz zaświadczeniem z ZUS.

 

PRAWO DO ZASIŁKU

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art.75 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz w okresie 18 miesięcy bezpośrenio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:
a) był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art.104a - 105 i art.105 cyt. Ustawy; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,
b) wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
c) świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,
d) opłacał składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
e) wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
f) wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
g) opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie nie będącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, w wysokości 9,75% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia,
h) był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant,
i) był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Do 365 dni uprawniających do nabycia zasiłku dla bezrobotnych zalicza się również okresy:
a) zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służbie zastępczej;
b) urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów;
c) pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renty szkoleniowej oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenie społeczne, stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;
d) niewymienione powyżej, za które były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;
e) za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego, oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.
f) świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
g) pobierania renty rodzinnej, w przypadku gdy nastąpił zbieg prawa do tej renty z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy i wybrano pobieranie renty rodzinnej;
h) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zakładów karnych i aresztów śledczych, zarejestrowanym w okresie 30 dni od dnia zwolnienia, jeżeli suma okresów, o których mowa powyżej, przypadających w okresie 18 miesięcy przed ostatnim pozbawieniem wolności oraz wykonywania pracy w okresie pozbawienia wolności wynosiła co najmniej 365 dni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.
W przypadku pozbawienia wolności w okresie pobierania zasiłku, po zwolnieniu z zakładu karnego lub aresztu śledczego przysługuje prawo do zasiłku na okres skrócony o okres pobierania zasiłku przed pozbawieniem wolności i w trakcie przerw w odbywaniu kary.

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres jej odbywania wynosił co najmniej 240 dni i przypadał w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.

W przypadku zmiany przez bezrobotnego miejsca zamieszkania skutkującej zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy bezrobotny jest obowiązany powiadomić o tym fakcie urząd pracy, w którym jest zarejestrowany, oraz stawić się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania.

Do okresu uprawniającego do zasiłku, od którego zależy wysokość i okres pobierania zasiłku, zalicza się również okresy pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego, okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, okres zatrudnienia za granicą osoby, która przesiedliła się do kraju na warunkach repatriacji w rozumieniu przepisów o repatriacji, oraz okresy urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych, a także okresy niewykonywania pracy przed dniem 8 czerwca 1968 r. stanowiące przerwę w zatrudnieniu spowodowaną opieką nad dzieckiem:
1)    w wieku do 4 lat - w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie z okresami, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2, bez względu na liczbę dzieci - do 6 lat;
2)    na które, ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny, przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - dodatkowo do 3 lat na każde dziecko.
Do okresu uprawniającego do zasiłku, od którego zależy wysokość i okres pobierania zasiłku, zalicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w art. 89.
Do okresu uprawniającego do zasiłku, od którego zależy wysokość i okres pobierania zasiłku, zalicza się również:
a) okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przebyte przed dniem 1 stycznia 1997 r., jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne lub zaopatrzenie emerytalne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej połowę wówczas obowiązującego najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego na podstawie odrębnych przepisów; okres prowadzenia działalności pozarolniczej przed dniem 1 stycznia 1997 r. podlega zaliczeniu, pod warunkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tego tytułu, o ile podstawę wymiaru tych składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej połowę wówczas obowiązującego najniższego wynagrodzenia za pracę,
b) okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przebyte przed dniem 1 maja 2004 r. za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie wymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, za które były opłacane składki na Fundusz Pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁAŃCUIE
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]