Rejestracja, uprawnienia i obowiązki

Stopa bezrobocia na koniec miesiąca - Luty 2014 r.; Polska - 13,9%; woj. podkarpackie - 16,9%; powiat łańcucki - 20,3%

REJESTRACJA, UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI

REJESTRACJA


Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi PUP dokonującemu rejestracji:

- dowód osobisty, a w przypadku braku inny dokument tożsamości oraz poświadczenie o zameldowania

- dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie potwierdzające wykształcenie, ukończenie kursu, szkolenia (oryginał + kserokopię),

- wszystkie świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień (oryginał + kserokopię),

- osoby rejestrujące się po wyczerpaniu zasiłku macierzyńskiego, chorobowego po ustaniu zatrudnienia, powinny przedłożyć zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania w/w zasiłków oraz zaświadczenie od lekarza o zdolności do pracy (w przypadku przebywania na zasiłku chorobowym powyżej 30 dni),

- w przypadku osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy z ZUS lub KRUS, należy przedstawić zaświadczenie o okresie jej pobierania oraz orzeczenie lekarza orzecznika o zdolności do podjęcia pracy lub zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy,

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, należy dostarczyć decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, lub potwierdzenie o jej zawieszeniu, zaświadczenie z ZUS-u o okresie opłacania składek na ubezpieczenie  społeczne oraz zaświadczenie o nadaniu nr REGON, natomiast  w  przypadku  osób  współpracujących zaświadczenie  z  ZUS-u o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne,

- osoby rejestrujące się po służbie wojskowej powinny przedstawić książeczkę wojskową (+ kserokopię),

w przypadku osób wykonujących pracę na umowę zlecenie należy przedstawić  zaświadczenie potwierdzające okres wykonywania w/w pracy, oraz zaświadczenie z wyszczególnieniem miesięcznych kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. (+ kserokopię),

- w przypadku osób, które pracowały w niepełnym wymiarze czasu pracy, na umowę agencyjną lub pracę nakładczą, oprócz świadectwa pracy należy przedstawić zaświadczenie o zarobkach brutto z rozbiciem na poszczególne miesiące(+ kserokopię),

osoba, która pobierała, na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłek stały przedkłada zaświadczenie
o okresie jego pobierania lub decyzję o jego wstrzymaniu(+ kserokopię),

- osoba, która pobierała, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania przedkłada zaświadczenie o okresie ich pobierania lub decyzję o ich wstrzymaniu (+ kserokopię),

- w przypadku osób zwalnianych z zakładów karnych, należy dostarczyć świadectwo zwolnienia z zakładu karnego oraz zaświadczenie o wykonywaniu pracy w trakcie kary pozbawienia wolności lub w okresie tymczasowego aresztowania wraz z wysokościami wynagrodzenia brutto za pracę z rozbiciem na poszczególne miesiące
(+ kserokopię)

- osoba niepełnosprawna przedkłada również orzeczenie stwierdzające stopień niepełnosprawności i przeciwwskazania do pracy (+ kserokopię),

- nakaz podatkowy lub zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym.

 PRAWO DO ZASIŁKU

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art.75 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:
a) był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art.104b i art.105 cyt. Ustawy; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,
b) wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
c) świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,
d) opłacał składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
e) wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,
f) wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
g) opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie nie będącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, w wysokości 9,75% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia,
h) był zatrudniony za granicą przez okres co najmniej 365 dni, w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy, i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant,
i) był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.
Do 365 dni uprawniających do nabycia zasiłku dla bezrobotnych zalicza się również okresy:
a) zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służbie zastępczej;
b) urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów;
c) pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renty szkoleniowej oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenie społeczne, stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;
d) niewymienione powyżej, za które były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;
e) za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego, oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zakładów karnych i aresztów śledczych, zarejestrowanym w okresie 30 dni od dnia zwolnienia, jeżeli suma okresów, o których mowa powyżej, przypadających w okresie 18 miesięcy przed ostatnim pozbawieniem wolności oraz wykonywania pracy w okresie pozbawienia wolności wynosiła co najmniej 365 dni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę przed pozbawieniem wolności oraz 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie pozbawienia wolności.
W przypadku pozbawienia wolności w okresie pobierania zasiłku, po zwolnieniu z zakładu karnego lub aresztu śledczego przysługuje prawo do zasiłku na okres skrócony o okres pobierania zasiłku przed pozbawieniem wolności i w trakcie przerw w odbywaniu kary.

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres jej odbywania wynosił co najmniej 240 dni i przypadał w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.

W przypadku zmiany przez bezrobotnego miejsca zamieszkania skutkującej zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy bezrobotny jest obowiązany powiadomić o tym fakcie urząd pracy, w którym jest zarejestrowany, oraz stawić się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania.

Do okresu uprawniającego do zasiłku, od którego zależy wysokość i okres pobierania zasiłku, zalicza się okresy zatrudnienia i osiągania wynagrodzenia w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągania z tego tytułu dochodu w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, świadczenia usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia lub współpracy przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, opłacania składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, służby wojskowej, urlopu wychowawczego i innych okresów, za które opłacana była składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, której podstawa wymiaru wynosiła co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę; okresy pobierania, na podstawie przepisów o pomocy społecznej, gwarantowanego zasiłku okresowego; okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników; okres zatrudnienia za granicą osoby, która przesiedliła się do kraju na warunkach repatriacji w rozumieniu przepisów o repatriacji; okresy zatrudnienia obywateli polskich w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej i w byłej Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych, przypadające przed dniem 1 grudnia 1991r. (traktowane są jako okresy zatrudnienia w Państwie Polskim w zakresie uprawnień pracowniczych); okresy urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych, a także okresy niewykonywania pracy, przed 8 czerwca 1968r. stanowiące przerwę w zatrudnieniu spowodowaną opieką nad dzieckiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁAŃCUIE
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]